15 min read
25 Nov


بر اساس گفته های جان ادوارد، رئیس پلیس حفظ حریم شخصی، ضرورت ثبت نام در اپلیکیشن ردیابی کویید برای حفظ حریم شخصیافراد، حذف شد

با این به روز رساني كه امكان ناشناس ماندن را براي افراد فراهم ميكند، وزارت بهداشت اميدوار است، نیوزیلندیهاي بیشتري را بهاستفاده از اين اپ ترغيب كند

ردیابی تماس به صورت موثر و سریع یکی از المانهای کلیدی موفقیت نیوزیلند در کنترل ایپدمی کرونا استدانستن محل موارد مثبت وآمار تماس این افراد با دیگر افراد جامعه، در شکستن زنجیره انتقال کمک بسزایی ميكند

اگر چه بر طبق آمار موجود حدود دو میلیون نیوزیلندی هم اکنون این اپ را دانلود كرده و استفاده میکنند ولی برای دست یافتن به آمار دقیق تراین تعداد باید به جمعیت کل کشور نزدیکتر شود و این به روز رسانی در همین راستا صورت گرفته است

این اپلیکیشن از این به بعد به وزارت بهداشت فقط این امکان را میدهد تا به تلفن همراهی که با آن اسکن انجام شده است، در صورت لزوم پیام هشدار بفرستد، درحالي كه به دیگر اطلاعات شخصی دارنده آن تلفن همراه دسترسي نخواهد داشت.