24 min read
24 Dec

آیا ضرورت دارد براي خود وصیتنامه

تنظیم کنیم؟

عنوانمروری بر حقوق تنظیم وصیت نامه و ارث در نیوزیلند.

همانطور که روزی پا در این کره خاکی گذاشته ايم، روزی هم آن را ترک خواهیم کردتنظیم وصیت نامه برای افرادی که به کشورنیوزیلند مهاجرت کرده اند و با نظام حقوقی این کشور آشنایی کامل ندارند امری ضروری است.

موضوعات مورد بحث:

  • - لزومات تنظیم وصیت نامه در نیوزیلند
  • - چه مواردی باید و چه مواردی نباید در وصیت نامه درج شوند
  • حقوق وراث بعد از فوت متوفی
  • - حقوق فرزندان زیر ۱۸ سال که باید در وصیت نامه ذکر شوند.
  • لزوم تعیین سرپرست/قیم برای فرزندان زیر ۱۸ سال در صورتی که والدین فوت شوند
  •  - هزینه های مالی اجرای وصیت نامه 
  •  ضروریات تقسیم ترکه متوفی
  •  - آيا وصیت نامه تنظیم شده در کشوری غیر از نیوزیلند (ایرانرا می توان در نیوزیلند اجرا

کرد؟ 

آيا می توان دارایی های منقول و غیر منقول واقع در کشوری غیر از نیوزیلند را شامل وصیت

نامه تنظیم شده در نیوزیلند قرار دارد؟


سخنراندکتر امیر باستانی

Barrister and Solicitor of the High Court of New Zealand و دکترای حقوق از دانشگاه اتاگو نیوزیلندوکیل پایه یک دادگستریایران.


زمانساعت ۵ تا ۷ بعدازظهر 

تاریخشنبه ۳۰ ژانویه ۲۰۲۱

طول سخنرانی۷۵ دقیقه همراه با پرسش و پاسخ در انتهای برنامه

زبانگفتار طی سخنرانیفارسی

نوشتار مطالب ارایه شدهانگلیسی روان و فارسی 

هزینهرایگان 


توجهظرفیت برنامه محدود می باشد وثبت نام الزامی است


پایان مهلت ثبت نام

پنجشنبه ۲۸ ژانویه ۲۰۲۱

مکان

Rarakau Riccarton Centre Main, Hall (150)

199 Clarence Street, Riccarton, Christchurch 8053


براي شركت در اين سمينار كافي است به لينك زير رفته و ثبت نام كنيد

https://www.eventbrite.co.nz/e/134010949357