1 min read
12 Sep

تسهیلات جدید از طرف دولت نیوزیلند برای بازگشت به این کشور:


١- دارندگان ویزای موقت کاری

٢- تمدید مدت ویزا برای دارندگان ویزای شهروندی-مسافرتي برون مرزی

 

١- دارندگان ویزای موقت کاری:

زمانی که مرزهای کشور بسته شدند، عده ایی از دارندگان ویزای موقت کاری که خارج کشور بودند؛ بر طبق شرایط آن موقع، امکان ورود مجدد به کشور را از دست دادند. در تصمیم گیری های جدید دولت، به این گروه از دارندگان ویزا، امکان بازگشت به کشور داده میشود.

افراد واجد شرایط میتوانند درخواست خود را برای ورود به کشور از ابتدای اکتبر2020 به صورت کتبی به اداره مهاجرت ارسال کنند. اداره مهاجرت به درخواست تک تک افراد رسیدگی کرده و مجوز ورود برای تعداد معدودي از واجدین شرایط صادر خواهد کرد. این تعداد معدود، آن دسته از دارندگان ویزای کاری موقت هستند که مشمول همه شرایط زیر باشند:

 

 ⁃ برای حداقل دو سال در کشور نیوزیلند زندگی کرده باشند ( یا یکسال برای موارد استثناء)، و

 ⁃ بعد از بازگشت، مشغول به همان کاری شوند که قبل از ترک کشور به آن اشتغال داشته اند و یا کسب و کار خودشان را بازگشایی کنند ( تحت عنوان  ویزای کار کارآفرینی)، و

 ⁃ کشور نیوزیلند را در اول سپتامبر 2019  یا بعد از آن ترک کرده باشند، و

 ⁃ دارنده یکی از ویزاهای کاری، شهروندی، و یا مهارتهای ضروری باشند.

 

(دارندگان ویزای مهارتهای ضروری برای درجه مهارتشان ارزیابی خواهند شد. تاریخ انقضاء ویزایشان همچنین نباید قبل از پایان سال 2020 باشد، یا اگر تاریخ انقضاء ویزایشان قبل از پایان سال 2020 بوده است؛ آنها باید قبل از ترک کشور، برای تمدید ویزا در همان شغل قبلی اقدام کرده باشند و اجازه ماندن در کشور را برای دوازده ماه یا بیشترگرفته باشند.)

 

اطلاعات بیشتر:

 ⁃ همه واجدین شرایطی که اجازه ورود به کشور را دریافت کنند، باید به مدت چهارده روز در اماکن ایزوله يا قرنطينه تحت مديريت بمانند.

 ⁃ دارندگان ویزای موقتی که در طی دوازده ماه گذشته در نیوزیلند سکونت داشته اند و کشور را در تاریخ 19 مارچ 2020 یا قبل از آن ترک کرده اند، از پرداخت هزینه های قرنطینه معاف خواهند بود.

 ⁃ دارندگان ویزای موقتی که کشور را بعد از 19 مارچ 2020  ترک کرده اند، موظف به پرداخت هزینه های قرنطینه خواهند بود.

 

٢- تمدید مدت ویزا برای دارندگان ویزای شهروندی-مسافرتي برون مرزی:

 ⁃ اداره مهاجرت با تمدید بعضی از ویزاهای شهروندی-مسافرتي برون مرزی به مدت 12 ماه موافقت کرده است.

 ⁃ افرادی که ویزای شهروندی- مسافرتی شان به تاریخ انقضاء نزدیک است.

 ⁃ افرادی که ویزای شهروندی-مسافرتی شان در تاریخ 2 فوریه 2020 یا بعد از آن باطل شده است.  

اداره مهاجرت با واجدين شرايط تمديد اين نوع ويزا، از طريق آخرين ايميلي كه با آنها مكاتبه كرده ايد، تا پايان سپتامبر در تماس خواهد بود.

مترجم: فرحانه