بازگشت سطح هشدار دو و سه به نيوزيلند


10 min read
14 Feb

از ساعت ١١:٥٩ يكشنبه شب چهارده فوريه شهر اوكلند وارد سطح هشدار سه ميشود و مابقي نيوزيلند هم به سطح هشدار دو ميرود

اين رويه براي سه روز و تا روز چهارشنبه همين هفته ادامه خواهد يافت

اين تصميم به خاطر شيوع مجدد كرونا و وارد شدن ويروس به سطح جامعه در اوكلند اتخاذ شده  و همچنان تحت بررسي است

از آنجايي در حال حاضر اطلاعات دقيقي از ميزان و نحوه انتشار و نوع ويروس در دست نيست، تصميم بر آن شد كه بالاترين سطح احتياط درنظر گرفته شود

اين سه روز زمان لازم را براي تكميل تحقيقات فراهم ميكند.

لطفا براي مرور شرايط سطح هشدار دو و سه به لينك زير برويد: 

https://covid19.govt.nz/