1 min read
17 Sep


 محدودیتهای مرزی در شرایط کرونا باعث شد تا بسیاری از مهاجرین مقیم نیوزیلند، امکان درخواست ویزای خویشاوندی را برای ورود عزیزانشان به این کشور از دست بدهند.

شهروندان و یا دارندگان ویزای اقامت نیوزیلند که در حال حاضر در این کشور هستند، میتوانند برای گرفتن ویزای بازدیدکننده-خویشاوندی تحت عناوین زیر اقدام کنند:

بازدیدکننده – شریک زندگی*

بازدیدکننده – شریک کاری*

بازدیدکننده – فرزند وابسته*

بازدیدکننده – فرزند خوانده*

لیست فوق در برگیرنده ویزاهای بازید عمومی نمی باشد. به ویزاهای عمومی بعد از برداشته شدن محدویتهای مرزی رسیدگی خواهد شد.

در صورتیکه رابطه خویشاوندی شما مشمول یکی از گزینه های لیست فوق باشد، اداره مهاجرت بعد از بررسی موردی، به بازدیدکننده شما فرجه شش ماهه برای ورود به کشور خواهد داد. این فرجه بدین منظور داده میشود که خویشاوند شما امکان برنامه ریزی برای سفر خود، با توجه به محدویتهای اخیر در پروازها و همچنین مدت زمان ماندن در قرنطینه را داشته باشد.

اگر از تاریخ درخواست ویزا تا تاریخ شروع بررسی آن، بیش از سه ماه طول بکشد، ممکن است از شما خواسته شود تا مدارک خود را در موارد زیر به روز رسانی کنید:

مدرک یا مدارکی که رابطه شما با بازدیدکننده تان مشخص میکند*

گواهی جدید مبنی بر انجام سی تی اسکن قفسه سینه بازدید کننده شما*

لطفا بر ای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت اداره مهاجرت نیوزیلند مراجعه کنید:

https://www.immigration.govt.nz/

 مترجم: فرحانه