1 min read
15 Sep

از آنجایی که سطح هشدار دو همچنان برای مدتی مهمانمان خواهد بود، یک سری از اطلاعات مفید این دوران را با هم مرور می کنیم:

- اداره مهاجرت علاوه بر تمدید ویزاهای کاری و شهروندی مسافرتی-برون مرزی، ویزای بازدیدکنندگانی  را که در حال حاضر در کشور هستند، به مدت پنج ماه تمدید کرده است.

- معرفی ویزای جدیدی تحت عنوان ویزای بازدید دو ماهه برای کمک به مهاجراني که قادر به ترک کشور با توجه محدودیتهای جاری نیستند.

- اگر شرایط ویزای شما نامشخص است و مشکوک به داشتن کرونا هستید، لطفا براي تست دادن تعلل نکنید. با توجه به صحبتهای اخیر وزیر بهداشت، دولت به هیچ عنوان از اطلاعات شخصی شما در موقع تست گيري برای مقاصد مهاجرتی استفاده نخواهد کرد.

- اگر فكر ميكنيد شرایط کنونی، روي سلامت روانی شما اثر گذاشته، به وبسایت کووید 19 مراجعه کنید و از خدماتی که برای این منظور فراهم شده است، استفاده کنید. 

مترجم: فرحانه