1 min read
24 May

چگونه این دهک به مدارس اعمال می شود تا بودجه برای آن تعیین شود؟ 


دهک مدرسه درواقع نشان می دهد که مدرسه تا چه درصدی دانش آموزان خود را از جوامع اجتماعی و اقتصادی پایین می گیرد. سیستم آموزش نیوزلند از دهک رتبه برای تخصیص بودجه برای مدارس استفاده می کند تا به آنها کمک کند تا دانش آموزان طبقه پایین تر جامعه از آموزش یکسان و سالم برخوردار باشند. هر چه دهک مدرسه پایین تر باشد بودجه بیشتری از دولت دریافت می کند. 

دهک روش اندازه گیری موقعیت اجتماعی و اقتصادی کل جامعه مدرسه نسبت به مدارس دیگر در سرتاسر نیوزیلند است. به عنوان مثال مدارس با دهک 1، ده درصد مدارس با بیشترین نسبت دانش آموزان سطح پایین هستند، در حالیکه مدارس دهک 10، ده درصد با کمترین نسبت از این دانش آموزان می باشند. بنابراین دهک مدرسه منعکس کننده ترکیب اجتماعی و اقتصادی کل مدرسه و یا کیفیت آموزش مدرسه برخلاف تصور عامه نیست. 

هدف تأمین بودجه برای مدارس دولتی و نیمه دولتی است تا آنها را قادر به غلبه بر موانع یادگیری دانش برای طبقات پایین تر کنند. هر پنج سال یکبار بعد از سرشماری جمعیت و مسکن، برای همه مدارس، دهک ها را مجددا محاسبه می کنند. 

5 شاخص اجتماعی-اقتصادی که در محاسبه این رتبه بندی ارزش مساوی دارند عبارتند از: 

•    خانوارهای دارای درآمد کمتر از 20٪ درآمد سرانه در سطح ملی 

•    والدین شاغل در گروه های شغلی مهارت پایین 

•    خانواده های پر جمعیت 

•    والدین بدون مدارک تحصیلی 

•    والدینی که با مزایای درآمدی حمایت می شوند. income support benefit 

اگر مدارس برای بازبینی دهک دلیلی ارایه کنند، این رتبه بندی بررسی میشود ومی تواند تغییر کند. 


نکته: 

The Census of Population and Dwellings  

همون سرشماری جمعیت و مسکن هست که هر 5 سال برگزار می شود. آخرین بار سال 2013 بوده و امسال هم انجام میشه. احتمالا نامه مربوطه رو بعضیامون دریافت کرده باشیم که روز 6 مارچ است. 

آخرین رتبه بندی مدارس سال 2014 انجام شده که بعد از سرشماری ماه مارچ مجدد دهکها محاسبه میشوند.  نوشته شده توسط: تیبا