1 min read
24 May

چند نکته مهم در رابطه با کاریابی از طریق رکرویتر که به نظرم می رسد:
•    سعی کنید به هر قیمتی شده با وی بصورت حضوری ملاقات داشته باشید
•    در عین حالی که با وی راحت هستید فرض کنید که قرار است وی شما را استخدام کند و لذا خود را خوب عرضه کنید
•    فرض کنید رکرویتر مشاور کاریابی شماست و از هیچ تلاشی جهت کسب اطلاعات و برقراری رابطه فردی بهتر کوتاهی نکنید. در این حالت شما از خاطر وی فراموش نخواهید شد 


توشته شده توسط: حسین