1 min read
28 May

یک مهاجر در طول حدود 30 سال پس از مهاجرت کم و بیش مراحل 6 گانه ای را پشت سر می گذارد:
1. در طول چند ماه اول هیجان اولیه، خوش بینی و امیداری بر او غالب است و احساس پیشرفت سریع در زبان و یادگیری آن می کند
2. سعی می کند هر چه بیشتر فرهنگ کشور میزبان را بپذیرد و خود را همانند میزبان کند
3. مشتاق است که مثلا یک عضو از جامعه میزبان شناخته شود تا یک ایرانی و لذا سعی می کند هر په بیشتر انگلیسی حرف بزند و ارتباط خود را با فرهنگ ایرانی کم کند
4. فکر می کند واقعا یکی از آنها شده و شروع به نقد و انتقاد از فرهنگ ایرانی و ایرانیان می کند
5. می فهمد که هنوز توسط مردمان میزبان به عنوان یکی از آنها پذیرفته نشده و کماکان با عنایت به ظاهر و لهجه متفاوت یک خارجی است
6. تلاش می کند به اصل خویشتن که همان فرهنگ ایرانی باشد بازگردد و روابط خود را با فرهنگ ایران و ایرانیان بیشتر کند

متن فوق پاسخ دکتر فرهنگ هلاکویی به سوالی در زمینه مراحل مختلف مهاجرت است. پیش فرض اولیه ایشان کشور آمریکا است و اینکه فرد مهاجر از کشوری مثل ایران آمده و از قبل مقداری انگیسی بلد است. اینکه فرد به خواست خود مهاجرت کرده یا مجبور به مهاجرت شده و اینکه با چه پیشینه ذهنی آمده در تعداد و شدت و ضعف مراحل فوق الدکر موثر است

لینک منبع


نوشته شده توسط: حسین