1 min read
28 May

در پست روش های خرید/فروش خانه به موضوع شرایط (condition ) اشاره کردم. شرایط در واقع مجموعه شرط هایی است که شما به عنوان خریدار در صورت محقق شدن آنها قرارداد خرید را نهایی خواهید کرد. برخی از شرایط حالت استاندارد داشته و معمولا در همه قراردادها ذکر می شود و برخی دیگر نیز ممکن است شما بخواهید با توجه وضعیت خودتان در قرارداد بگنجانید.

شرایط استاندارد
1. دریافت تاییدیه (approval ) وام خرید خانه از بانک
2. بررسی عنوان ( title ) خانه توسط وکیل (solicitor ) و نداشتن مشکل و مورد
3. بررسی قولنامه (LIM ) خانه توسط وکیل و نداشتن مشکل و مورد
4. بررسی کامل ساختمان توسط یک شخص ثالث، تهیه گزارش (building report ) توسط وی و بررسی آن توسط وکیل جهت اطمینان از کیفیت فنی ساختمان

ممکن است شورای شهر برخی شهرها با توجه به وضعیت خاص آن شهر شرایط دیگری را نیز به لیست استاندارد اضافه کرده باشد. مثلا شورای شهر کرایست چرچ با توجه به زلزله های چند سال پیش 2 شرط زیر را نیز توصیه می کند و البته بانک وام دهنده نیز از شما می خواهد:
5. امکان بیمه کردن خانه یا به بیان دیگر حداقل یک شرکت بیمه ای حاضر به بیمه کردن خانه مورد نظر باشد
6. دریافت گواهینامه زلزله یا EQC که بیانگر وضعیت سلامت ساختمان پیامد زلزله چند سال پیش می باشد

شرایط احتمالی
بسته به وضعیت کنونی شما ممکن است بخواهید شروط دیگری را نیز اضافه کنید که البته ممکن است مورد موافقت فروشنده قرار نگیرد یا موضع شما را در مذاکره و چانه زنی تضعیف کند. چتد مثال:
1. آماده نبودن پول اولیه تا تاریخ معینی و منوط شدن آن به فروش خانه یو چیزی از قبیل آن
2. تعیین تاریخ تحویل خانه (settlement date ) 


نوشته شده توسط: حسین