1 min read
20 May


  

.جهت تسهیل در ردیابی موارد احتمالی مبتلا به بیماری کووید ۱۹ طراحی شده است  NZ COVID Tracer  اپلیکیشن 

:  استفاده از این اپلیکیشن بسیار ساده و شامل مراحل زیر میباشد 

 : دانلود از طریق لینک زیر -   

https://tracing.covid19.govt.nz/       

 اشتراک اطلاعات تماس خود   -   

 بر روی پوسترهای کووید ۱۹ در ورودی مکانهای عمومی      QR اسکن کدهای    -