1 min read
30 May

اگر خود یا خانواده یا دوستان نیاز فوری به غذا پتو هیزم برای آتش جهت شومینه یا محل زندگی دارید با شماره 0800242411 تماس گرفته و بعد با دنبال کردن دستور العمل بخش مورد نظر را انتخاب کنید.

در صورت نیاز به مشاوره روحی لطفا با شماره 1737 تماس بگیرید یا پیامک ارسال نمایید. مشاوران آموزش دیده 24 ساعته و 7 روز هفته آماده خدمات رسانی هستند.

 جهت آخرین اخبار مربوط به کوید 19 به وبسایت زیر مراجعه کنید:

https://covid19.govt.nz/

جهت آخرین اخبار مربوط به اداره مهاجرت نیوزیلند به وبسایت زیر مراجعه کنید:

https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19

جهت آخرین اخبار مربوط به دفاتر انجمن ها و گروه ها به وبسایت زیر مراجعه کنید:

https://www.ethniccommunities.govt.nz/covid-19/

جهت آخرین اخبار مربوط به وضعیت کارو حقوق دریافتی به وبسایت زیر مراجعه کنید:

https://workandincome.govt.nz/eligibility/emergencies/2020/coronavirus.html